Zoo Project

posted on 11 Apr 2012 16:47 by katibsonata
Concapt
เป็น Theme park ที่เลือกใช้ Concept : Olympus Mountain ซึ่งเป็นที่อยู่ของบรรดาเทพเจ้า แต่ได้มีการเลือกเทพเจ้าที่เด่นๆออกมา5องค์ ซึ่งแต่ละองค์จะมีความโดดเด่นแตกต่างกัน ทำให้มีการแบ่งโซนอย่างชัดเจน และเกิดความสนุกสนาน
 
Site
เลือกsiteที่จังหวัดภูเก็ต เพราะมีสีสันและเน้นส่วนใหญ่จะมีกินกรรมแนวActiveมากมาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animal
 
Master Plan
 
 
Detail Hera Zone
 
Section
 
Detail Apollo Zone
 
 
 
 
 
Model Apollo Zone

edit @ 11 Apr 2012 17:13:46 by KatibbSonata

edit @ 11 Apr 2012 17:14:24 by KatibbSonata

edit @ 12 Apr 2012 01:09:29 by KatibbSonata

edit @ 12 Apr 2012 01:14:05 by katibbsonata

edit @ 12 Apr 2012 01:28:20 by katibbsonata

edit @ 12 Apr 2012 01:30:09 by katibbsonata

edit @ 12 Apr 2012 01:44:01 by katibbsonata

edit @ 12 Apr 2012 01:44:44 by katibbsonata

edit @ 12 Apr 2012 01:45:12 by katibbsonata

Housing Project

posted on 11 Apr 2012 16:08 by katibsonata
Concepe And Process
 
Concept : Green link เนื่องจากบริเวณที่จัดการมีค่อนข้างจำกัด บวกกับ User และ surrounding จำเป็นต้องเสริม Function และความสวยงามให้ส่วนกลาง รวมไปถึงต้องการให้ความร่มรื่นกระจายตัวอยู่ทั่วทุกzoneของบ้านพักอาศัย ทำให้ link มายังส่วนกลางได้เป็นอย่างดี
 
Master plan
 
Section
 
Detail
 
Detail Sport Club

edit @ 12 Apr 2012 01:22:02 by katibbsonata

Campus Project

posted on 11 Apr 2012 16:00 by katibsonata
Concept : การแสดงถึงศักยภาพของคนลุ่มน้ำโขง ผ่านทาง ศิลปะกรรม วิศวกรรม บริหาร เกษตรกรรม และวิทยาศาสตร์ ใช่ Circulation ที่คนเดิน เลียนแบบรูปร่างของแม่น้ำโขง เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้ซึบซับบรรยากาศ และดึง Zone การศึกษา ให้ออกมาติดกับถนนหลัก เพื่อให้คนภายนอกได้รักรู้ถึงศักยภาพของคนลุ่มน้ำโขง
 
 
Master Plan
 
Section
 
Detail Woman Dormitory
 
Detail Study Zone

edit @ 12 Apr 2012 01:26:46 by katibbsonata